БОЛНИЧКИ УСЛУГИ ВО РЕМЕДИКА

Ремедика Услуги

Во соработка со Ремедика, ги нудиме следните услуги:

  • Породување (спонтано или со царски рез)
  • Прекин на рана патолошка бременост (до 12 г.н. согласно со законот)
  • Амниоцентеза (AC)
  • Хорионбиопсија (CVS)
  • Одредување фетална зрелост на плодот (L/S ratio)
  • Киретажа (CEF)
  • Лапароскопија и хистероскопија (LPSC et HSC) – интервенциите се работат со проф. д-р Глигор Димитров
  • Инсеминација (Insemination).