Цени

Цени за нашите услуги

 • Вагинален УЗ – 2.000,оо ден.
 • ПАП тест – 2.000,оо ден.
 • Вагинален преглед – 1.000,оо ден.
 • Фоликулометрија – 1.000,оо ден.
 • Совет – консултација – 1.000,оо ден.
 • Вадење на спирала – 1.000,ооден.
 • Пакет 4 бриса (cervix, vagina, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma/ Mycoplasma) со уринокултура– 3.600,oo ден.
 • ХПВ (HPV) типизација – 3.600,оо ден.
 • Земање на брисеви – 500,00 ден.
 • УЗ во бременост – 1.500,оо ден.
 • Скринингза Даун синдром (Down Syndrom) во прв триместар од 11 до 13 г.н. – 2.000,оо ден.
 • Скрининг на аномалии во втор триместар од 19 до 21 г.н. – 2.000,оо ден.
 • Доплер во бременост – 500,00 ден.
 • УЗ + ПАП (Пакет)– 3.000,оо ден.
 • УЗ + ПАП + Вагинален преглед (Пакет)– 4.000,00 ден.

Важно

НАПОМЕНА: Сите матерјали од пациентки земени во нашата ординација, паѓаат на товар на истата во смисла на транспорт до соодветната медицинска установа. Резултатите од микробиолошките испитувања ќе ви бидат дадени на увид за два работни дена, а оние од ПАП тестот за седум до десет работни дена.