ГИНЕКОЛОГИЈА

Гинекологија

 • Преглед со УЗ (вагинален и абдоминален со полна бешика)
 • Земање на брис за ПАП/ (Хистолаб)
 • Микробиолошки брисеви (Авицена)
 • Уринокултура (Авицена)
 • ХПВ типизација (Авицена)
 • Третман на брадавици (кондиломи)
 • Третман на сите нарушувања на менструалниот циклус
 • Целосна подготовка за ИВФ (IVF)
 • Дијагноза и третман на инфертилитет и стерилитет (примарен и секундарен)
 • Советувалиште за млади
  • видови на контрацепција и заштита од несакана бременост
  • превенција, рана детекција и третман на сексуално преносливи болести (STD)
 • Совет и третман на состојби поврзни со перименопауза и менопауза
 • Поставување и отстранување на спирала (IUD)
 • Планирање на семејство
 • Применета превентивна медицина во гинекологија (примарана превенција)
 • Идентификација на ризик фактори
 • Процена на персонален ризик од појава на заболување
 • Вршење на специфични скрининг тестови
 • Преземање на потребни превентивни мерки
 • Рана превенција и дијагноза на асимптоматски заболувања.

Напомена:

Сите материјали од пациентки кои ќе бидат земени во ординацијата, паѓаат на товар на истата, во смисла на транспорт до соодветната медицинска установа. Реултатите од микробиолошките иследувања ќе ви бидат дадени на увид за 2 работни дена, а оние од ПАП тестот за 7-10 дена. Истите можете да ги подигнете во нашата ординација.


Ординацијата овозможува попуст за средношколци, студенти и за пензионери, како и во текот на годинат за сите пациенти. За истите ќе бидете навремено известување!