Акушерство

 • Водење на нормална, ризична и на високоризична бременост
 • Скрининг на плодот (генетски сонограм за детекција на фетални аномалии), ран 11-13 г.н. и главен 19-21 г.н.
 • Скрининг на застој во раст на плодот и соодветен третман (SGA, small for gestational age)
 • Доплер во бременост
 • Скрининг на гестациски дијабетес, превенција и третман (GDM-gestational diabetes mellitus)
 • Скрининг на Рх инкопатибилија, превенција и третман (Rh incompatibility)
 • Скрининг на сите ризици за предвремено породување, превенција и третман (preterm delivery, preterm birth, premature birth)
 • Генетско советување
 • ЦТГ (кардиотокографија) – следење на состојбата плодот и следење на активноста на матката во период пред породување, од 37 г.н.(CTG- cardiotocography)
 • Детекција на причини за повторувачки абортуси, превенција и третман на истите (recurrent miscarriage, RPL- recurrent pregnancy loss, habitual abortion)
 • Применета превентивна и секундарна медицина во акушерство (бременост).

 


Напомена:

Сите материјали од пациентки кои ќе бидат земени во ординацијата, паѓаат на товар на истата, во смисла на транспорт до соодветната медицинска установа. Реултатите од микробиолошките иследувања ќе ви бидат дадени на увид за 2 работни дена, а оние од ПАП тестот за 7-10 дена. Истите можете да ги подигнете во нашата ординација.


Ординацијата овозможува попуст за средношколци, студенти и за пензионери, како и во текот на годинат за сите пациенти. За истите ќе бидете навремено известени!